Algemene Voorwaarden - VIP Travels

 1. Inleiding. 

VIP Travels is een jong reisbureau opgericht in 2023 en specialiseert zich in duikreizen. Wij werken samen met lokale accommodaties en duikcentra. 

Voordat je op reis gaat word je uitgebreid geïnformeerd over alle onderdelen van de reis en welke garanties je als reiziger hebt. 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

VIP Travels: VIP Travels, gevestigd te 4818 SM, Breda aan het Wilhelminapark 40, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 89176421, website www.viptravels.nl;

Reisovereenkomst: de overeenkomst zoals benoemd en omschreven in de artikelen 7:500 t/m 7:513 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek;

Reiziger (“hij” telkens ook te lezen als “zij”): de natuurlijke persoon met wie VIP Travels een overeenkomst respectievelijk reisovereenkomst sluit.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen VIP Travels en de reiziger betreffende de ten behoeve van de reiziger gesloten (reis-)overeenkomst.

Wijzigingen in deze voorwaarden moeten door VIP Travels uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de gesloten overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst van toepassing. De reiziger en VIP Travels zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 1. Offertes, totstandkoming en duur van de overeenkomst

Offertes zijn steeds herroepbaar vanwege gewijzigde beschikbaarheid en andere externe oorzaken. Voor het overige zijn offertes geldig gedurende twee weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven.

De prijzen in offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Kennelijke fouten en vergissingen in de website of (schriftelijke) andere informatiedragers van VIP Travels, zoals brochures, reclamefolders e.d., kunnen VIP Travels niet binden.

De aangeboden prijs en verdere inhoud van een offerte zijn slechts geldig bij beschikbaarheid van de accommodaties en eventueel aangeboden vluchten, met dien verstande dat de vluchten altijd door VIP Travels zijn gecontroleerd en beschikbaar zijn voor het aangeboden tarief op het moment van offerte. Er worden ten tijde van de offerte nog geen opties genomen op de accommodaties of de vluchten, mits anders vermeld in de offerte.

Het is mogelijk dat een of meerdere accommodaties bij boeking niet meer beschikbaar zijn. Indien dit het geval is, zal VIP Travels voor de reiziger een alternatieve, minimaal gelijkwaardige accommodatie pogen te boeken, in nauw overleg met de reiziger.

Een overeenkomst tussen VIP Travels en de reiziger komt ofwel tot stand na aanvaarding binnen de geldigheidstermijn van de offerte, daaronder begrepen de algemene voorwaarden, ofwel na de daaraan gelijk te stellen aanvaarding via de website van VIP Travels.

Locale excursies, diensten, gidsen, e.d., maken slechts onderdeel uit van de (reis-) overeenkomst voor zover uitdrukkelijk in de schriftelijke bevestiging (boeking) opgenomen. Een verwijzing naar de mogelijkheid ter plekke is daartoe onvoldoende.

 1. Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties) die bij boeking worden doorgegeven, probeert VIP Travels zo goed mogelijk tegemoet te komen. Of dat lukt, is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals bijvoorbeeld het hotel. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden afgesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt voldaan, dan is er sprake van een essentie. Meestal betreft het dan essenties op medische gronden. Op de boekingsbevestiging zal hiervan dan een vermelding staan, inclusief de eventueel verschuldigde toeslag.

 1. Duiken

Alle duiken worden aangeboden inclusief fles/lood/lucht en exclusief duikuitrusting en nitrox, tenzij anders vermeld. Daarnaast zijn alle duikpakketten samengesteld voor gebrevetteerde duikers. Voor een eventuele duikcursus wordt een toeslag berekend, op aanvraag.

 1. Inbegrepen / niet inbegrepen

Niet inbegrepen bij de reissom zijn:

Alle niet gemelde zaken aldus de reisbescheiden. 

Bijvoorbeeld uitreisbelastingen, visumkosten, maaltijden tenzij anders vermeld, duikvergunningen, brevetkosten, marine park fees, huur uitrustingen, toeslagen voor extra bagage (luchtvaartmaatschappijen), fooien, uitgaven van persoonlijke aard (drankjes, souvenirs etc.), eventuele gidsdiensten tenzij in de reisovereenkomst opgenomen, reisverzekering, annuleringkostenverzekering, duikverzekering, vaccinaties en overige niet gemelde zaken.

Bij liveaboards zijn havengelden en eventuele brandstoftoeslagen niet inbegrepen bij de reissom en dienen aan boord te worden voldaan, tenzij anders vermeld.

De reissommen zijn altijd per persoon op basis van een gedeelde 2-persoonskamer, tenzij expliciet anders vermeld. In sommige gevallen is het mogelijk om een 3-persoonskamer te boeken of zelfs een accommodatie geschikt voor families. Een 3-persoonskamer is bijna altijd gebaseerd op een 2-persoonskamer met extra bed, veelal een eenvoudig bed/matras dat erbij geschoven wordt en niet altijd de zelfde kwaliteit heeft als het hoofdbed. Een eenpersoonskamer kan indien mogelijk worden geboekt, veelal tegen toeslag.

 1. Gegevens opdrachtgever/reiziger

De reiziger is gehouden alle gegevens en bescheiden die VIP Travels nodig heeft voor het correct uitvoeren van de reis tijdig en op de gewenste wijze ter beschikking van VIP Travels te stellen.

De reiziger is daarnaast gehouden om uit eigen beweging tijdig alle informatie aan VIP Travels te verstrekken waarvan de reiziger weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat deze voor een correcte uitvoering van de reis van belang is, of kan zijn.

De reiziger staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VIP Travels verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

VIP Travels heeft het recht de uitvoering of start van de reis op te schorten tot het moment dat de reiziger aan deze verplichtingen heeft voldaan. Indien reiziger deze verplichtingen niet nakomt en de uitvoering van de reis daardoor wordt vertraagd, dan wel de door de reiziger verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de reiziger.

 1. Inreisregels: Reisdocumenten & Vaccinaties & Visum

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bezit en de beschikbaarheid, bij vertrek en tijdens de reis, van alle benodigde reisdocumenten en andere benodigde papieren.

In het geval dat de reiziger de reisbescheiden vijf werkdagen voor de aanvang van de reis nog niet in zijn bezit heeft, doet hij navraag bij VIP Travels.

Passagiers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moeten mogelijk aan afwijkende voorwaarden voldoen. VIP Travels adviseert die reizigers om daar tijdig navraag naar te doen. Tevens adviseert VIP Travels de reiziger om het eventueel noodzakelijke paspoort en/of visum tijdig aan te vragen.

VIP Travels doet haar uiterste best om de reiziger zo volledig en nauwkeurig mogelijk te informeren over relevante inreisregels, waaronder voorwaarden voor reisdocumenten, visumvereisten en verwijzingen naar relevante instanties voor reisadviezen en (verplichte) vaccinaties. Echter, de reiziger zelf blijft hoofdverantwoordelijk om op de hoogte te zijn en te voldoen aan alle inreisregels, ook die van landen waar een tussenstop gemaakt wordt op weg naar de eindbestemming. 

Indien de reis geen doorgang kan vinden omdat de reiziger bij vertrek niet over de noodzakelijke documenten beschikt, geldt dat als annulering door de reiziger vanwege een aan hem toe te rekenen omstandigheid.

 1. Betaling

Betaling moet plaatsvinden binnen de uiterste termijn zoals genoemd in de offerte respectievelijk overeenkomst.

 1. Annulering en kosten

Indien de reiziger vanwege een hem betreffende omstandigheid de reis annuleert, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

 1. tot de 56e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
 2. vanaf de 56e dag tot de 42e dag voor de dag van vertrek: 35%;
 3. vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 4. vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
 5. vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor de dag van vertrek: 90% van de reissom;
 6. vanaf de 5e dag tot en met de dag voor de vertrekdag: 100% van de reissom;

  Indien de reiziger gebruikt maakt van een liveaboard gedurende zijn reis gelden er alternatieve annuleringsvoorwaarden:
 7. Tot 90 dagen voor vertrek: de aanbetaling, met een minimum van € 500.- per persoon;
 8. Van 90 tot 60 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
 9. Van 60 dagen tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom.
  .
 10. Wijziging op wezenlijke respectievelijk ondergeschikte onderdelen.

VIP Travels is gerechtigd om een gesloten (reis-)overeenkomst op wezenlijke onderdelen te wijzigen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de oorspronkelijk geplande reis geen doorgang kan vinden vanwege omstandigheden die VIP Travels niet onder controle heeft.

De reiziger kan de wijziging afwijzen. Hij ontvangt in dat geval de reissom respectievelijk aanbetaling retour.

VIP Travels is daarnaast gerechtigd, in het geval dat relevante omstandigheden daar aanleiding toe geven en onder onverwijld bericht aan de reiziger, tot wijziging van de (reis-) overeenkomst op ondergeschikte onderdelen. De reiziger kan die wijziging op ondergeschikte onderdelen slechts afwijzen indien die wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

VIP Travels kan tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom verhogen vanwege wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.

De reiziger kan de prijsverhoging zoals bedoeld in onderdeel 4 afwijzen. Behoudens ander bericht wordt de overeenkomst dan geacht door VIP Travels te zijn opgezegd. De reiziger ontvangt in dat geval de reissom respectievelijk aanbetaling retour.

De termijn waarbinnen de reiziger van zijn recht tot afwijzing in de zin van de onderdelen 2, 3 en 5 gebruik kan maken, bedraagt 3 dagen. Daarna geldt dat recht als vervallen.

 1. Opzegging door VIP TRAVELS:

VIP Travels is gerechtigd om een gesloten (reis-)overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden.

VIP Travels kan genoodzaakt zijn een (reis-)overeenkomst op te zeggen bij deelname door onvoldoende reizigers. Voor zover VIP Travels zich dat recht wenst voor te behouden, zal VIP Travels daarvan in de overeenkomst melding maken, met vermelding van het vereiste minimum aantal deelnemers en de uiterste termijn van het bericht van de opzegging aan de reiziger.

VIP Travels kan genoodzaakt zijn een (reis-)overeenkomst op te zeggen wegens overlast van de reiziger. Eventuele kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

VIP Travels kan zich ook in geval van overmacht genoodzaakt zien om een gesloten (reis )overeenkomst op te zeggen. Daarbij geldt als overmacht elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die de reis of de voortgang daarvan praktisch onmogelijk maakt, naar objectieve maatstaven tezeer belemmert, en/of gevaar voor de reiziger met zich meebrengt, ontstaan onafhankelijk van de wil van VIP Travels en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijk door VIP Travels getroffen voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen. Voorbeelden zijn oorlog, natuurrampen, stakingen, een negatief reisadvies en een dekkingbeperking van het Calamiteitenfonds.

VIP Travels is gehouden om bij een opzegging als bedoeld in onderdeel 2 of 4 aan de reiziger een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan te bieden.

Indien de reiziger dat aanbod niet aanvaardt, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Als de reis reeds ten dele is genoten: van een evenredig deel daarvan.

In het geval dat VIP Travels opzegt vanwege een aan VIP Travels toe te rekenen omstandigheid, niet zijnde annulering vanwege onvoldoende deelname of overmacht als hiervoor aangegeven, is VIP Travels gehouden de reiziger diens vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot te vergoeden.

VIP Travels zal terzake van vermogensschade echter nimmer tot een hogere vergoeding gehouden zijn dan driemaal de reissom.

De door VIP Travels te betalen vergoeding vanwege gederfd reisgenot zal naar billijkheid worden vastgesteld, echter tot ten hoogste eenmaal de reissom.

In het geval dat VIP Travels aan de reiziger een gelijkwaardige reis heeft aangeboden en de reiziger dat aanbod heeft aanvaard, vervalt de verplichting van VIP Travels tot vergoeding van vermogensschade respectievelijk gederfd reisgenot.

 1. Conformiteit:

De inhoud van de tussen VIP Travels en de reiziger gesloten (reis-) overeenkomst wordt bepaald door de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mag hebben. De door VIP Travels verstrekte informatie geldt daarbij als uitgangspunt.

In het geval dat de reis niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de reiziger, is VIP Travels gehouden de als gevolg daarvan door de reiziger geleden schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan VIP Travels is toe te rekenen, noch aan de hulppersonen van wie VIP Travels bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 1. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst aan de reiziger is toe te rekenen;
 2. de tekortkoming, die niet was te voorzien of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;
 3. de tekortkoming is te wijten aan overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden, dan wel overigens aan een gebeurtenis die VIP Travels, of degene van wiens hulp VIP Travelsr bij de uitvoering van de (reis-)overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

De maximale schadeplicht van VIP Travels bedraagt driemaal de reissom ter zake van vermogensschade en eenmaal de reissom ter zake van gederfd reisgenot.

Naar gelang van de omstandigheden is VIP Travels verplicht om de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de (reis-)overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

In het geval dat de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is VIP Travels slechts verplicht tot verlening van hulp en bijstand voor zover dat redelijkerwijs van VIP Travels gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van VIP Travels indien de tekortkoming in de nakoming aan VIP Travels is toe te rekenen, of aan de persoon van wiens hulp VIP Travels bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, een en ander als bedoeld het tweede lid.

De reiziger moet met zoveel spoed als mogelijk is bij VIP Travels en de dienstverlener klagen over de aan de reiziger gebleken uitvoering van de reis die niet met zijn verwachtingen overeenstemt, mede om VIP Travels en de dienstverlener in staat te stellen tot het bieden van een oplossing voor zover mogelijk. De reiziger laat zijn klacht ter plekke schriftelijk vastleggen. Voor zover daarna nog nodig, vervolgt de reiziger zijn klacht met verdere informatie en toelichting aan VIP Travels uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis. Deze verplichting van de reiziger om VIP Travels en de dienstverlener ten spoedigste en zo volledig mogelijk te informeren, mede om hen in staat te stellen tot opheffing of beperking van de tekortkoming voor zover mogelijk, is wezenlijk.

 1. Vervoer met luchtvaartmaatschappijen

In het geval dat VIP Travels gebruik maakt van luchtvaartmaatschappijen als vervoerder, zijn het aanbod van VIP Travels en elke specifieke offerte van VIP Travels samengesteld op basis van de vliegdagen en vertrektijden van de diverse maatschappijen zoals die op dat moment bekend waren. In verband met eventuele wijzigingen in de luchtvaartschema’s kan het voorkomen dat VIP Travels gedwongen is de reisroute te wijzigen en het programma aan te passen. Wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. De reiziger verneemt de juiste tijden met de reisbescheiden.

De reiziger dient uiterlijk 3 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn, tenzij anders in de boeking is vermeld.

VIP Travels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen, etc. van luchtvaartmaatschappijen en hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen aan het programma.

Voor vluchten geldt dat de voorwaarden van de respectievelijke luchtvaartmaatschappijen ook in de relatie tussen VIP Travels en de reiziger van kracht zijn. Dit houdt o.a. in dat:

 1. eventuele prijsverhogingen en/of brandstoftoeslagen, indien van toepassing en opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, zullen worden doorbelast;
 2. in de reisduur wijzigingen kunnen ontstaan als gevolg van schemawijzigingen, opgelegd door de luchtvaartmaatschappij;
 3. door het uitvallen van vluchten veranderingen in het reisschema kunnen optreden, zonder dat VIP Travels daarvoor, in grotere mate dan de luchtvaartmaatschappij, aansprakelijkheid draagt.

Wanneer VIP Travels gebruik maakt van de diensten van Skybreakers om vluchten aan te bieden aan de reizigers, zijn de voorwaarden van Skybreakers van toepassing. Deze zijn te vinden via skybreakers.nl.

 1. Klachten inzake luchtvervoerders:

Indien de reiziger een klacht heeft over de luchtvervoerder, is hij steeds verplicht die klacht onverwijld aan de luchtvervoerder zelf te melden en op schrift te (laten) stellen. De reiziger en de luchtvervoerder zijn in gezamenlijkheid bij uitstek de partijen met de directe kennis over eventueel gemaakte fouten en eventuele oplossingen daarvoor.

Ook voor de verdere afwikkeling van die klacht bij de luchtvervoerder draagt de reiziger verantwoordelijkheid.
VIP Travels zal de reiziger daarbij behulpzaam zijn met informatie, bescheiden en eventuele verklaringen voor zover aan VIP Travels beschikbaar of door VIP Travels in redelijkheid te verstrekken.

Het nalaten van deze klachtverantwoordelijkheid van de reiziger geldt als een tekortkoming van de reiziger.

 1. Verdrag- en EU- uitsluitingen en beperkingen inzake aansprakelijkheid.

Onverkort de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen in eventuele aansprakelijkheid van VIP Travels, geldt in de relatie tussen VIP Travels en de reiziger elke beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals die in toepasselijke internationale verdragen en EU-verordeningen aan vervoerders of andere dienstverleners wordt toegekend of toegestaan.

Afgezien van toekomstige aanvullingen of wijzigingen, welke in dat geval vanaf de datum inwerkingtreding als hier ingelast moeten worden beschouwd, zijn thans van toepassing:

– het Verdrag van Warschau van 1929 inzake het internationale luchtvervoer; – het Verdrag van Bern van 1961 inzake het vervoer per spoorweg; – het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer per schip op zee;

– het Verdrag van Parijs van 1962 inzake de aansprakelijkheid van hotelhouders;

– het Verdrag van Montreal van 1999 voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer;

– EU-verordening nummer 889/2002 inzake de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen;

– EU-verordening nummer 261/2004 inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten;

– EU-verordening 392/2009 inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

De teksten of vindplaatsen van deze verdragen respectievelijk verordeningen zijn op aanvraag via VIP Travels verkrijgbaar.

 1. Schadevergoeding respectievelijk uitsluiting bij dood of letsel:

In het geval dat enige aansprakelijkheid voor VIP Travels ontstaat als gevolg van dood of letsel van de reiziger, geldt de toegestane limitering van die aansprakelijkheid volgens de van toepassing zijnde verdragen, respectievelijk (EU-)verordeningen, respectievelijk overige (internationale) wet- of regelgeving.

 1. Overige Aansprakelijkheid

Onverkort het bovenstaande en met uitzondering van hetgeen aldaar als zodanig expliciet is aangegeven, zal VIP Travels nimmer tot hogere of andere aansprakelijkheid gehouden zijn dan tot maximaal driemaal de reissom. Deze uitsluiting van (verdere) aansprakelijkheid lijdt slechts uitzondering bij schadeoorzaken door eigen handelen of nalaten van VIP Travels, daaronder begrepen handelen van werknemers van VIP Travels, dat te kwalificeren is als handelen of nalaten met de opzet om de schade te veroorzaken, of als roekeloos handelen of nalaten met de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zou voortvloeien.

VIP Travels is niet tot aansprakelijkheid gehouden in het geval dat de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen op zijn reis- of annuleringsverzekering, respectievelijk voor het door de verzekeraar gehonoreerde respectievelijk te honoreren deel daarvan.

 1. Landeninformatie

VIP Travels adviseert de reiziger om voorafgaand aan de boeking van de reis en de reis zelf informatie in te winnen over het land van bestemming. Naast verdere informatiebronnen, is ook VIP Travels beschikbaar voor meer uitgebreide informatie over tijdverschil, taal, valuta, voltage, luchthavenbelasting, klimaat, etc. (www.viptravels.nl / email: [email protected]). Deze informatie is niet per definitie compleet en bindt VIP Travels niet.

 1. Verzekeringen

VIP Travels raadt de reiziger met klem aan om een reis- en annuleringkostenverzekering af te sluiten. Tevens raadt VIP Travels de reiziger daarbij aan om de post medische kosten tot kostende prijs te verzekeren. 

 1. Stichting Garantiefonds

VIP Travels is aangesloten bij VZR Garant. Binnen de grenzen van VZR Garant garantieregeling vallen de door VIP Travels aangeboden reizen. De VZR Garant garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is dat hij zijn vooruitbetaalde reisgeld terug krijgt als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Voor meer informatie zie: https://www.vzr-garant.nl/

 1. Calamiteiten

In geval van voorkomende calamiteiten in het bestemmingsgebied, waaronder in ieder geval worden verstaan natuurrampen, atoomkernreactie, oorlog of een daarmee overeenkomende toestand en onlusten waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen, kan VIP Travels niet verantwoordelijk worden gesteld voor daaruit voorvloeiende kosten, derving van reisgenot, verandering of inkorting van het reisprogramma en daaruit voortvloeiende kosten, noch voor kosten in verband met repatriëring.

 1. Vaccinaties

Voor informatie betreffende vaccinaties verwijst VIP Travels de reiziger naar huisarts of GGD.

 1. Klachten

Onverkort het bovenstaande, vervalt elk klachtrecht van de reiziger een maand na afloop van de reis.

 1. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van VIP Travels is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen VIP Travels en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.